Xe lôi có bị cấm không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0ac4604f61b2a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11709' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xe lôi có bị cấm không?
0 (0)

Ở những khu vực thành phố lớn, việc lưu thông bằng phương tiện  xe ba gác trên thành phố gặp phải nhiều quy định nghiêm ngặt. Điều này đã làm cho mọi người băn khoăn không biết tuyến đường nào bị cấm,...